Novi magistri i doktor nauka

Nastavničko vijeće Medrese pojačano je u prošloj školskoj godini s 4 nova magistra nauka i doktorom nauka. Magistri nauka su Fuad Imširović, Asmir Dorić, Amil Hasanspahić i Halil Mehanović a doktor nauke je Šefko Sulejmanović.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 20. septembra 2016. godine magistarsku tezu je odbranio pedagog Medrese Fuad Imširović. Tema magistarskog rada je bila „Dispozicijske determinante samopoimanja u realnom i virtuelnom okruženju“, te ostvario akademsko zvanje magistra društvenih nauka iz područja psihologije.

Također, na istom fakultetu, 26. oktobra 2016. godine magistarsku tezu je odbranio profesor Engleskog jezika na temu: „Preferencije i upotreba britanskog i američkog engleskog kod učenika srednjih škola u kontekstu engleskog kao stranog jezika“.

Na Fakultetu humanističkih nauka „Džemal Bijedić“ u Mostaru 17. marta 2017. godine magistarsku tezu je odbranila profesorica Engleskog jezika Amila Hasanspahić na temu: „Primjena savremenih informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika“.

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, 20. jula 2017. godine svoju magistarsku tezu odbranio je Halil Mehanović, profesor Arapskog  jezika.  Tema magistarskog rada bila je “Djeca bez roditeljskog staranja u svjetlu šerijatskih propisa i pozitivnog prava s osvrtom na Tuzlanski kanton“.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 3. jula 2017. Godine, doktorant Šefko Sulejmanović, profesor Povijesti islama i Turskog jezika, je uspješno odbranio rad o temi Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj. Ovim činom kandidat je postao nosilac akademske titule doktora društvenih nauka iz područja historije.