1. Arshad Husain Syed, Hope for children – lessons from Bosnia, 2001. god.
 2. Arshad Husain Syed, Nada za djecu – lekcije iz Bosne, 2001, god.
 3. Bajramski kandilj, Edukativno-informativni časopis, br. 1-2, godina 2015-2016.
 4. Budimlija Abdulah, Čuvajte se zabranjenih djela, 2005. god.
 5. Čolić Ahmed i Hasnija Muratović, Odabrani zadaci iz fizike za osnovnu školu, 1997. god.
 6. Čolić Ahmed i Mehurić Bego, Zadaci i ogledi iz fizike za I razred tehničkih i srodnih škola, 1999. god.
 7. Čolić Ahmed i Smailhodžić Hrustem, Fizika za I razred medrese, 1994. god.
 8. Čolić Ahmed, Odabrani zadaci iz Fizike za II razred gimnazije, 1999. god.
 9. Čolić Ahmed, Fizika za I razred srednje škole, 2001. god.
 10. Čolić Ahmed, Zadaci i ogledi iz fizike za II razred tehničkih i srodnih škola, 2000. god.
 11. Dedić Edin, Tefsir sure Jasin, 2005. god.
 12. El-Buhari Muhammed ibn Ismail, Buharijina zbirka hadisa 1-3, 1994. god.
 13. Ebul-Hasan Ali el-Husni en-Nedevi, Priče o Božijim poslanicima, 2004. god.
 14. Ebul-Hasan Ali el-Husni en-Nedevi, Život Božijeg Poslanika, s arapskog jezika preveli: Nermin Omerbašić, Omer Spahović i Sadudin Tutnjić, 2004. god.
 15. Es-Semerekandi Ebu Lejs, Upozorenje nemarnim, 2006. god.
 16. Fazlović Nudžejma, Odsjaji duše, 2005. god.
 17. Havva Seid, Naš duhovni odgoj, s arapskog jezika preveo Sead Seljubac, 2003. god.
 18. Hodžić Abdulah, Matematika za I razred medrese, 1994. god.
 19. Hodžić Abdulah, Matematika za I razred medrese, 1999. god.
 20. Karčić Fikret, Muslimani Balkana: „Istočno pitanje“ u XX vijeku, 2001. god.
 21. Ključanin Zilhad, Panorama pobožne bošnjačke poezije XX stoljeća, 2000. god.
 22. Misak, Časopis učenika Behram-begove medrese, br. 1-68, godina: 1997-2016.
 23. Sarajkić Mirza, Traganja, 1999. god.
 24. Sinanović Osman, Ovisnost o drogama – multidisciplinarni pristup, 2001. god.
 25. Spahić Mustafa, Poslanikova misija, politika i strategija odbrane,1997. god.
 26. Spahić Mustafa, Sociologija, 1996. god.
 27. Zbornik radova s okruglog stola 1-2, 1999. god.
 28. Zbornik radova s okruglog stola 3-4, 2001. god.
 29. Zbornik diskusija sa Sedme debate učenika srednjih škola, 2006. god.
 30. Zbornik diskusija sa Devete debate učenika srednjih škola, 2008. god.
 31. Gobeljić Nurdin, Trajni primjer Allahove, dž.š., moći: Muhammed, a.s., 2013. god.
 32. Ahmetspahić Meliha, Traganje za mudrošću, 2008. god.
 33. Muratović Admir, Jezičke karakteristike Mevluda hfaiza Saliha Gaševića, 2014. god.
 34. Kapija, Godišnjak Behram-begove medrese, br. 1 (2012-2013), 2015. god.
 35. Kapija, Godišnjak Behram-begove medrese, br. 2 (2013-2014 i 2014 – 2015), 2016. god.
 36. Muhammed El-Gazali, Vjerovanje jednog muslimana, s arapskog jezika preveo Sead Seljubac, 1995. god.
 37. Mehanović Fatima, Djetinjstvo je kraljevina u kojoj niko ne umire, 2012. god.
 38. Rumi Dželaludin, Mesnevija, prijevod na bosanski: Ahmed O. Mešić, 2016.
 39. Selman b. Fahd el-Avdeh, Ramazanske teme, upute za postače, s arapskog jezika preveo Nermin Omerbašić, 2002. god.
 40. Sura Jasin, originalni arapski tekst i prijevod, 2015. god.
 41. Učenici Behram-begove medrese, 1001 poslovica, 2005. god.
 42. Video i tonski zapisi: Dokumentarni film o Medresi, CD ilahija i kasida, kraće videoprojekcije u cilju promovisanja Medrese
 43. Monografija Behram-begove medrese