Objavljivanje aplikacije za upis

Približava se vrijeme apliciranja za upis u prvi razred Behram-begove medrese u školskoj 2020/21. godini.

Podsjećamo, osnivač Medrese (Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini) konkursom je odredio rok za prijavu kandidata od 1. do 10. juna ove godine.

Na zvaničnoj stranici Behram-begove medrese (www.bbm.edu.ba) na vidnom mjestu će biti postavljena aplikacija, koju treba da popune svi kandidati za upis. To je jedini način prijavljivanja kandidata.

Važan preduslov za njeno popunjavanje je otvaranje adrese na Googleu, tipa ime.prezime@gmail.com. To otvaranje je besplatno i omogućuje svim kandidatima validno apliciranje i pregled unesenih podataka.

Samo popunjavanje aplikacije je jednostavno i potrebno je slijediti korake koji su naznačeni na bosanskom jeziku.

Na kraju je potrebno, u predviđenim rubrikama, priložiti skenirane ili na drugi način preslikane dokumente (Izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenja o uspjehu u osnovnoj školi, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi i posebne diplome i uvjerenja) i apliciranje je time završeno.

Na predočeni e-mail kandidata doći će potvrda o uspješnom popunjavanju obrasca.

Prema objavljenom konkursu, u roku od tri dana će biti objavljeni rezultati upisa na zvaničnoj stranici Medrese. Svi upisani kandidati će biti u obavezi da dostave originalne dokumente u roku od osam dana.

Za sva pitanja i nejasnoće kandidati se mogu obratiti na e-mail info@bbm.edu.ba.