PROGRAM KREATIVNOG RJEŠAVANJA KONFLIKTA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.206.3.2.75

Autori

Rijad Šestan i Amir Hodžić

Sažetak

Autori rada su predstavili AVP-PAN oblik odgojnog rada s učenicima i učenicama Behram-begove medrese u Tuzli. Ukratko su prezentirali historijat AVP-PAN (Alternatives to Violence Project – Projekat alternativa nasilju) programa u Americi i njegovo pojavljivanje u Bosni i Hercegovini, te predstavili filozofiju, cilj i misiju AVP-PAN-a. Način rada u radionicama AVP-PAN-a je interesantan, kako za učenike tako i za profesore. Cilj ovog programa je da učenicima omogući razvijanje njihovih komunikacijskih vještina, afirmaciju zajedništva i empatije. Metode rada u ovom programu mogu se uspješno koristiti za realizaciju tema predviđenih Godišnjim planom rada u odgoju.