PREDRASUDNO BOSANSKOHERCEGOVAČKO DRUŠTVO

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.77

Autor

Zubejda Gobeljić

Sažetak

U radu su predstavljene predrasude, stereotipi i diskriminacija prema muslimankama pod hidžabom u bosanskohercegovačkom društvu, koji su vidljivi u niskom procentu njihovog angažmana u državnim institucijama. Sekularna država, kao model uređenja odnosa države i religijskih zajednica je, prema mišljenju mnogih teoretičara koji razmatraju ovaj odnos, veoma poželjna za multireligijska društva jer garantuje jednakopravnost svih građana koji žive na njenom teriotoriju pred zakonom. Međutim, u Bosni i Hercegovini se muslimankama pod hidžabom uzurpira stvarna jednakost i jednako postupanje državnih službenika prema njima prilikom zapošljavanja. Naravno, intencija islama je da se na ženu gleda kroz prizmu njenog intelektualnog i duhovnog razvoja, a ne kao na osobu kojoj će se zbog njenog načina odijevanja oduzeti pravo ili prednost prilikom zapošljavanja.

Ključne riječi

hidžab, sekularizacija, sekularna država, predrasude