SARADNJA PORODICE I ŠKOLE

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2020.6.5.117

Autori

Mr. Ramiz Nurikić i Smail Hašarić

Sažetak

Za postizanje najboljih mogućih rezultata u odgojno-obrazovnom radu važna je izuzetno dobra saradnja porodice i škole, kao dva komplementarna faktora u tom procesu. U ovom radu razmatrana je saradnja porodice i škole. Na osnovu metoda analize sadržaja, analitičko – deskriptivne metode i servej metode kao terenske varijante analitčko-deskriptivne metode, nastojala se istražiti kvaliteta saradnje porodice i škole. Korišten je postupak anketiranja i statistička procedura aritmetičke sredine za analizu i interpretaciju rezultata istraživanja.

Ključne riječi

porodica, škola, saradnja.