VRIJEME U SVIJETLU KUR’ANA I NAUKE

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2020.6.5.89

Autor

Mr. sc. Dino Ćorović

Sažetak

Autor u ovom radu nastoji da pokaže da nauka i Kur’an, a.š., nisu u kontradikciji. Provodeći egzaktan proračun, baziran na naučnim činjenicama, pokušao je da istakne i prikaže nadnaravnost Kur’ana kao Božije riječi. Rad je baziran na proučavanju i analizi opšte teorije relativnosti, koju je početkom 20. vijeka utemeljio Albert Ajnštajn (Albert Einstein). Opšta teorija relativnosti se bavi proučavanjem kretanja tijela brzinama koje su bliske brzini svjetlosti. U radu je načinjena komparacija kur’anskih ajeta (Sura El-Me’aridž – Stepeni) i dilatacije (produženje) vremena kao jedne od posljedica Lorencovih transformacija. Koristeći se formulom za dilataciju vremena i 4. ajetom iz kur’anske sure El-Me’āridž, autor je pokušao da egzaktno odredi brzinu meleka, dobivši pri tome brzinu svjetlosti.

Ključne riječi

melek, relativnost, Lorencove transformacije, istovremenost, dilatacija …