ŠKOLSKA BIBLIOTEKA BEHRAM-BEGOVE MEDRESE U TUZLI OD REAKTIVIRANJA RADA MEDRESE 1993. GODINE DO 2014. GODINE

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2021.7.6.75

Autor

Rijad Šestan

Sažetak

U radu se ukazuje na značaj i ulogu Behram-begove medrese na području sjeveroistočne Bosne sve do njenog zatvaranja 1949. godine. Nakon zabrane rada sačuvan je bogat fond školske biblioteke medrese iz tog perioda, koji se navodi na početku rada. Spominje se i najstariji rukopis tog fonda koji je nastao 1524. godine. U nastavku rada govori se o periodu reaktiviranja rada medrese u ratnim okolnostima 1993. godine. U tekstu su navedeni detalji u vezi sa nastankom i formiranjem školske biblioteke. Spomenuti su i bibliotekari te način funkcioniranja biblioteke do 2014. godine.

Ključene riječi

školska biblioteka, bibliotekari, rukopis, stari knjižni fond Medrese