MODERNA I (ILI) POSTMODERNA!?

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.7.99

Autor

Ervin Sejdinović

Sažetak

Moderna je nastala nasuprot tradiciji i tradicionalizmu. Postmoderna je nastavak moderne u njenom drugačijem obliku. Svi procesi koji su počeli u moderni ostvaruju se u punom potencijalu u postmoderni. Industrijalizacija, kao čovjekov pokušaj ovladavanja prirodom u svoju korist, počela je u moderni. Ključna ideja moderne je ideja napretka. Taj napredak se podrazumijeva prije svega u tehnici. Ključna ideja postmoderne se sama nameće, a to je ideja opstanka. Pojam postmoderne je dugo u opticaju. Rasprava o odnosu moderne i postmoderne, kao i samih zagovornika i protivnika postmoderne, postaje rutina. Upravo će se promjene u tim poljima, ili bolje rečeno cjelokupnom načinu čovjekovog života, njegovog odnosa prema prirodi, drugim ljudima i samom sebi označiti pojmom moderna. Posebno želimo naglasiti da se odnos moderne i postmoderne treba posmatrati i u odnosu komplementarnosti, a ne isključivo konfrontacije. Mnoštvo je različitih koncepcija koje se formiraju na osnovu rasprave moderna i (ili) postmoderna. Jedna koncepcija jeste da je postmoderna potpuno novi period i sistem u odnosu na modernu. Druga koncepcija jeste da je postmoderna nastavak moderne u njenom drugom obliku, odnosno da je moderna u suštini još prisutna.

Ključni pojmovi

moderna, postmoderna, pluralitet, tradicija, industrijalizacija