Odluka o poništavanju konkursa

Na osnovu člana 116 Pravila Behram-begove medrese, direktor Behram-begove medrese donosi:

ODLUKU

o poništavanju konkursa

Član 1.

Poništava se Konkurs za popunu radnih mjesta Behram-begove medrese od 15. oktobra 2018. godine, objavljen u islamskim informativnim novinama Preporod, broj 20/1126, na stranici 45.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 15.10.2018. godine.

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranicama islamskih informativnih novina Preporod i Behram-begove medrese.

O b r a z l o ž e n j e

U islamskim informativnim novinama Preporod, broj 20/1126 od 15. oktobra 2018. godine, na stranici 45, objavljen je Konkurs Behram-begove medrese za popunu radnih mjesta.

Kako su u navedenom konkursu, usljed tehničke greške, objavljeni netačni podaci o radnim mjestima, direktor je odlučio kao u dispozitivu.

U narednom broju Preporoda od 1. novembra 2018. godine će biti objavljen novi konkurs.

Direktor Behram-begove medrese

Ahmed Hatunić

 

Odluku možete preuzeti ovdje.