PROBLEM ADAPTACIJE UČENIKA NA ŽIVOT U INTERNATU (UČENIČKOM DOMU)

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2021.7.6.41

Autori

Mr. Ramiz Nurikić, Mr. Bekir Šabić

Sažetak

Za postizanje najboljih mogućih rezultata u odgojno-obrazovnom radu učenika koji su prvi put smješteni u učenički dom potrebno je razumjeti prirodu problema adaptacije na domski (internatski) život. U ovom radu razmatrani su problemi koji se pojavljuju kod učenika koji otežavaju adaptaciju na život u internatu. Na osnovu metoda analize sadržaja, analitičko– deskriptivne metode i servej kao terenske varijante analitičko–deskriptivne metode, nastojao se istražiti problemi adaptacije na život u internatu kod učenika prvih razreda. Korišten je postupak anketiranja i statistička procedura aritmetičke sredine za analizu i interpretaciju rezultata istraživanja.

Ključene riječi

dom (internat), adaptacija, domski odgoj