POVEZANOST NIVOA MASLOWLJEVIH POTREBA SA STILOVIMA RUKOVOĐENJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.8.51

UDK: 159.947.5:005.5

Autor

Nasiha Smajlović

Sažetak

U istraživanju je ispitano postoji li veza između nivoa Malsowljevih potreba, potreba za samopoštovanjem i samoaktualizacijom, i stilova rukovođenja te da li postoje razlike između percipiranja pripadanja transformacijskom stilu rukovođenja s obzirom na spol. Na uzorku od 42 ispitanka primijenjena su dva upitnika: MLQ-za mjerenje različitih oblika rukovodnog ponašanja i upitnik “Koje vas potrebe pokreću?”, koji ispituje koje potrebe motiviraju osobu za izvršenje određene akcije i upitnik o demografskim podacima strukturiran za potrebe ovog istraživanja. Metodama deskriptivne statistike, određivanja frekvencije i postotaka, aritmetičke sredine, standardne devijacije, utvrđeno je da ženski ispitanici čine 47,6% od ukupnog broja ispitanika (N=42), dok muški ispitanici čine 52,4%. Prosječna starosna dob ispitanika iznosi od 36 do 45 godina. Najviše ispitanika ima VSS (visoku stručnu spremu), 69%. Što se tiče mjesečnih prihoda, najviše (38,1%) ih prima plaću u rasponu od 500 do 1.000 KM. T-testom je utvrđeno da ne postoji statistički značajna razlika između muškaraca i žena kada je u pitanju transformacijski stil rukovođenja, čime nije potvrđena druga hipoteza ovog istraživanja. Korelacionom analizom htjelo se provjeriti da li postoji povezanost između ispitanika koji se izjašnjavaju visoko na potrebama samopoštovanja i samoaktualizacije i visoko na transformacijskom stilu rukovođenja. Prema rezultatima koji su dobijeni i koji su prikazani u tabeli 2 utvrđeno je da ne postoji statistički značajna povezanost između navedenih potreba i transformacijskog stila. Pretpostavka da osobe koje su visoko na potrebama samopoštovanja i samoaktualizacije visoko i na transformacijskom stilu rukovođenja nije potvrđena.

Ključne riječi

transformacijsko rukovođenje, transakcijsko rukovođenje, liberalni stil, samoaktualizacija, samopoštovanje, MLQ, upitnik “Koje vas potrebe pokreću?”